Podporené projekty

O programe

Grantový program pre školské projekty Menu pre zmenu 2017/18

 

Cieľ
Cieľom grantového programu "Menu pre zmenu" je podporiť praktické aktivity škôl, zamerané na globálne vzdelávanie v oblasti zodpovednej spotreby potravín.

 

Potraviny, ktoré konzumujeme, nepôsobia len na náš organizmus. Ich produkcia a spotreba má priamy dopad na klímu, využitie zdojov ako napríklad voda, či pôda ale aj schopnosť ľudí uživiť sa a viesť dôstojný život doma a za hranicami. Chceme podporiť školské komunity, ktoré získajú možnosť objavovať, ako jedlo tvaruje svet a poukázať tak na globálne trendy ako:

 • plytvanie potravinami;
 • rastúca vzdialenosť medzi farmármi a konzumentmi;
 • neudržateľná spotreba vysoko spracovaných potravín (potraviny, ktoré prešli veľkým množstvom krokov pri ich výrobe, napr. vajíčka sú nespracované, chlieb je mierne spracovaný ale sušienky, chipsy, či čokoládové tyčinky sú vysoko spracované) a prítomnosť palmového oleja v polovici spracovaných potravín;
 • strata sezónnosti (Prestávame jesť lokálne sezónne potraviny, ktoré rastú aktuálne v danom období, napr. reďkovky na jar, jahody v lete, hrušky na jeseň. Kupujeme potraviny, ktoré sú dostupné počas celého roka, no pricestovali z veľkej diaľky alebo rástli vo vyhrievaných skleníkoch) ;

 • zvyšujúca sa spotreba mäsa a mliečnych produktov (environmentálne a etické problémy živočíšnej výroby);

 • zrýchľujúca sa strata rozmanitosti (V histórii ľudstva sa vypestovalo 7000 odrôd rastlín, no dnes sa 75 percent svetových potravín vyrába z 12 odrôd a 5 druhov zvierat) .

Globálny pohľad na potraviny, prostredníctvom praktických činov na škole slúži aj ako motivačný príklad pre ďalšie školy, miestnu komunitu alebo rodičov.

   

  Kliknite pre viac informácií

  PROGRAM PODPORÍ 10 ŠKOLSKÝCH PROJEKTOV, KTORÉ SA ZAMERAJÚ NA:

  • aktivity zamerané na zamedzenie plytvaniu potravinami a vzdelávanie v oblasti problémov výživy v rozvojových krajinách, (napr. zistiť, koľko jedla sa v školskej jedálni vyhodí a nájsť možnosti, ako toto množstvo znížiť, rozlišovať medzi dátumom spotreby a minimálnou dobou trvanlivosti, vymyslieť recepty na spracovanie zvyškov jedla, nájsť spôsoby, ako čo najlepšie skladovať potraviny, vytvorenie vermikompostu, atď.);
  • mapovanie a prepojenie lokálnych výrobcov potravín so školskou a miestnou komunitou;
  • zisťovanie pôvodu potravín a podmienok ich produkcie (lokálne vs. dovoz, dopad na životné prostredie, potravinové míle, uhlíková stopa, virtuálna voda, pracovné podmienky a mzdy producentov/spracovateľov potravín, BIO, Fair trade, Organic);
  • zavedenie opatrení vylučujúcich vysoko spracované potraviny a potraviny obsahujúce palmový olej zo školského prostredia (Produkcia vysoko spracovaných potravín prináša rôzne environmentálne problémy. Pečenie, vyprážanie, mrazenie a sušenie sú metódy, ktoré sa pri výrobe takýchto potravín používajú a spotrebujú množstvo energie. Spracované potraviny sú teda oveľa náročnejšie na zdroje, než nespracované ako napr. ovocie, zelenia, vajíčka, atď. Odporúčaná aktivita napr.: zistiť, koľko vysoko spracovaných potravín a potravín s palmovým olejom si nosia žiaci na desiatu, ponúka školský bufet/automat a hľadanie alternatív);
  • vzdelávanie v oblasti problematiky etických aspektov a dopadov živočíšnej výroby na životné prostredie a hľadanie alternatív;
  • vzdelávanie a praktické aktivity v oblasti druhovej rozmanitosti plodín a zvierat využívaných v poľnohospodárstve (napr. tvorba záhrad so starými odrodami lokálnych plodín, identifikácia a ochutnávka plodín z lokálnych odrôd, vytvorenie banky semien – zozbieranie semien a organizácia výmenného trhu);
  • vytvorenie a propagácia informačných kampaní zameraných na témy programu Jedlá zmena (inšpirácie tu: http://bit.ly/2pAmA6L);
  • inovatívne formy vzdelávania - rovesnícke vzdelávanie, zážitkové kurzy a iné.

  Škála projektových nápadov môže byť široká, vždy by však mala zahŕňať praktickú činnosť žiakov  v škole, jej areáli alebo blízkom okolí, prípadne aj v prospech lokálnej komunity, kde žijú. Dôraz by sa mal klásť na vzdelávanie, informovanie, konkrétne výsledky a zmeny, ktoré budú udržateľné aj po skončení projektu.

   

  GRANTOVÉ PODMIENKY

  Predložený projekt je v súlade s cieľom grantového programu.

  Škola môže podať iba jednu žiadosť o grant.

   

  VÝŠKA GRANTU

  Max. výška finančnej podpory pre jeden projekt je 500,- eur. Celkovo bude podporených 10 školských projektov.

   

  OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

  Materské, základné a stredné školy.

   

  KRITÉRIÁ PRE HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O GRANT

  • zapojenie žiakov, ďalších skupín, partnerov do prípravy a realizácie projektu;
  • prínos v oblasti ochrany životného prostredia;
  • zapracovanie globálneho vzdelávania v oblasti globálneho rozmeru produkcie potravín;
  • hmatateľnosť výstupov, využitie miestnych zdrojov, efektívnosť využitia financií;
  • informačný a vzdelávací dosah na celú školskú komunitu, prípadne obec a pod.;
  • pokračovanie aktivít, resp. využitie výsledkov aj po ukončení projektu.

   

  JEDNÝM Z HLAVNÝCH KRITÉRIÍ GRANTOVEJ VÝZVY JE REÁLNA/MERATEĽNÁ POZITÍVNA ZMENA.

   

  HARMONOGRAM GRANTOVÉHO KOLA „MENU PRE ZMENU“

  Vyhlásenie výzvy 10. máj 2017
  Uzávierka prijímania žiadostí 4. jún 2017
  Výber 20 škôl odbornou porotou 5.-11. jún 2017
  Spustenie verejného hlasovania na webe 12. jún 2017
  Uzavretie verejného hlasovania 25. jún 2017
  Vyhlásenie výsledkov 27. jún 2017
  Realizácia projektov 2. september - 30. november 2017

  Odkazy a inšpirácie

  Vybraté projekty

   
  Agrosprievodca mikroregiónom okolia Strednej odbornej školy Pruské
  Stredná odborná škola Pruské

  Cieľom projektu je zbližovanie vzdialenosti medzi farmármi a konzumentmi. Počas prípravy projektu budú mať žiaci rôzne aktivity, skontaktujú sa s farmármi a výrobcami lokálnych potravín,  vytvoria mapu mikroregiónu okolia obce Pruské s informáciou o lokalite jednotlivých farmárov a výrobcov lokálnych potravín, pripravia tlačený materiál na Deň otvorených dverí v októbri 2017.

  V  Deň otvorených dverí sa stretnú farmári z blízkeho okolia a výrobcovia lokálnych potravín v areáli SOŠ Pruské, kde budú prezentovať svoje výrobky. Každoročne v tento deň prichádzajú žiaci základných škôl, obyvatelia obce Pruské a široká verejnosť, aby sa presvedčili na vlastné oči o aktivitách SOŠ Pruské. Významom realizácie projektu v tomto termíne  je možné zblížiť širokú verejnosť a bežných konzumentov s farmármi a výrobcami lokálnych potravín.

  Eko - čajovňa
  Súkromná ZŠ - Škola u Filipa, Banská Bystrica

  Žiaci založia školský bufet, kde budú ponúkať občerstvenie zamerané na fair trade, lokálne potraviny a potraviny bez palmového oleja. Súčasťou bufetu bude vzdelávací baner, vysvetľujúci dôvod výberu týchto potravín. Skôr ako ho žiaci otvoria, zrealizujú kampaň, prostredníctvom ktorej vysvetlia, aký je zámer tohto projektu a čo všetko v ňom pripravia.

  Gymáci potravinami neplytvajú, oni všetko popapajú
  Gymnázium v Kysuckom Novom Meste

  Projektom chceme bojovať proti plytvaniu potravinami a naučiť našich žiakov, ako použiť to čo ostane v chladničke na prípravu chutného obedu, či rýchlej večere. Projekt je zameraný na rovesnícke vzdelávanie, prostredníctvom ktorého chceme poukázať na konzumný spôsob života a jeho dôsledky na životné prostredie.

  Jesť správne, to je umenie
  Základná škola s materskou školou, Vitanová

  Jedlo je pre človeka neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Päťkrát denne si dávame do úst jedlo, ktoré ovplyvňuje nielen naše telo a dušu, ale aj telo a dušu našej planéty. Žiakom ponúkame zaujímavé aktivity, ktoré by ich nielen hravou, kreatívnou formou, ale aj edukačnou formou učili o tom, čo, kedy a ako jesť, všímať si spracovanie potravín, cestu potravín, dopad stravovania na náš svet, naučiť sa vlastné zdravé recepty, jesť rozmanité potraviny, nakupovať potraviny od regionálnych výrobcov. Zároveň nasmerovať žiakov na správny smer týkajúci sa stravovania, aby ho preniesli na celú svoju rodinu - rodičov, starých rodičov, pretože všetci spolu ovplyvňujeme charakter našej krásnej matky Zeme. Čo jeme dnes, ako sa pozeráme na stravovanie dnes, ovplyvňuje vo výraznej miere aj našu spoločnú budúcnosť a zdravie.

  Lokálne - lokálnejšie - z vlastnej záhrady
  Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín

  Prostredníctvom praktických a konkrétnych aktivít chceme prezentovať možnosti produkcie lokálnych potravín s využitím školskej prírodnej záhrady a miestnej farmy. Formou video-učebnice ponúkneme verejnosti nápady na pestovanie plodín, ich tradičné aj netradičné spracovanie v priebehu pestovateľskej sezóny s dôrazom na sezónnosť, zachovanie ich senzorickej, biologickej hodnoty bez zbytočného spracovania. Pre záujemcov pripravíme tvorivú dielňu zameranú na spracovanie produktov zo školskej záhrady.

  MENU PRE ZMENU
  Súkromná stredná odborná škola, Revúca

  Významom je podporiť u mládeže zodpovedný prístup ku svojmu zdraviu, orientovať sa v dátumoch spotreby, minimálnej trvanlivosti, ako aj správne skladovanie potravín a tým obmedziť ich plytvanie. Naše aktivity: prednášky o zdravej výžive a hospodárení s potravinami, vytvorenie vzorového jedálnička, spracovanie a distribúcia propagačných materiálov medzi žiakov v meste Revúca a v okolí, ochutnávky, kurzy, prezentácie, prednášky a medziškolská súťaž. Výsledkom bude zmena postojov k vlastnému životu, zmenou myslenia a konania.

  SPOLOČNE MȎŽEME ZMENIŤ SVET
  ZŠ Jána Palárika, Majcichov

  Začleniť globálne vzdelávanie do vyučovania. Poukázať na vzájomnú potravinovú previazanosť a závislosť ľudí na celom svete. Vysvetliť význam potravinovej sebestačnosti. V nevyužitej časti areálu školy vysadiť ovocné stromy a jedlé kríky. Viesť žiakov k vzťahu k pôde a práci na nej. Spojiť teoretické vedomosti s praktickými aktivitami.

  Varme krivo, varme lokálne!
  ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

  Varme krivo, varme lokálne je názov projektu, ktorý by sme radi na našej škole zrealizovali. Jeho cieľom je ukázať žiakom,rodičom, ale i občanom mesta Sereď, že navariť si môžeme i zo zeleniny a ovocia, ktoré nie je dokonalé a ktoré neprecestovalo tisícky  kilometrov. Projekt bude pozostávať z obnovenia školskej kuchynky, v ktorej sa žiaci naučia pripravovať chutné krivé a lokálne pokrmy a taktiež neplytvať.  Pizza z pizzerie? Ale kdeže! Spravíme si vlastnú lokálnu a dáme ju ochutnať malým i veľkým.

  Viem, čo jem ?
  Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

  Pomocou zážitkového učenia zrealizujeme tematicky zamerané dni „Deň ovocia“ a „Deň zeleniny“. Počas týchto dní budeme žiakom našej školy pripravovať na ochutnávanie rôzne šaláty a jedlá z čerstvých potravín (ovocie a zelenina) a takto ukážeme, že aj zdravé jedlá môžu byť chutné a že na potlačenie hladu nemusia hneď vyhľadávať sladkosti, keksy a rôzne druhy čipsov.Pripravíme pre žiakov školy kvíz na tému potraviny, ich zloženie, zvyšujúca sa spotreba vysoko spracovaných potravín a plytvanie potravinami. V prezentáciách poukážeme na sezónnosť potravín a na zdravé potraviny dostupné počas celého kalendárneho roka. Zamerať sa chceme aj na plytvanie potravinami a v rámci toho uskutočníme zbierku potravín, sladkostí a ovocia s témou „Podeľ sa o sladkosti a neplytvaj nimi“ a darujeme ich deťom v detskom domove. V rámci tejto zbierky vytvoríme letáčiky, kde bude porovnaná energetická hodnota sladkostí a ovocia.

  Za zdravšie stolovanie
  Súkromná športová materská škola, Košice-Barca

  Nech je potrava liekom našim! Aj takýmto mottom by sa dala charakterizovať naša snaha implementovať do jedálneho lístka zdravé potraviny. Naša Súkromná športová materská škola sa preto okrem kvalitnej športovej prípravy detí rozhodla zmeniť jedálny lístok pre tých najmenších. Sme presvedčení, že ak naučíme deti od útleho veku prijímať nespracované potraviny, produkty bez pridaného cukru, rozmanité produkty, sezónne potraviny, dáme im šancu a dobrú predispozíciu na zdravší život.  Do jedálneho lístka sme sa rozhodli zaraďovať viac sezónnych potravín, najmä v podobe ovocia a zeleniny, ktorú deti všeobecne málo konzumujú.